Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste. Spracovávame len nevyhnutne nutné osobné údaje po nevyhnutne nutnú dobu. Zoznámte sa, prosím s tým, aké údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. nižšie nájdete zásady, podľa ktorých sa o Vaše kontakty staráme a nakladáme s nimi, a to nielen v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).
1. Kto je správca?
sme občianske združenie
Ja som láska, o.z.
IČO: 55477011
DIČ: 2122017887
so sídlom: Mlynarovičova 2498/20, Bratislava 851 03
zapísanej v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-66674
kontaktné údaje: Mgr. Sandra Dzian Kos
email: byme@byme.sk
www.byme.sk

Voči Vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú. Naše webové stránky, ktorých sa tieto zásady týkajú sú www.byme.sk

2. Ako ma môžete kontaktovať?
Ak budete mať akékoľvek otázky na ochranu svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese byme@byme.sk. Radi vám na Vaše otázky odpovieme.

3. Aké osobné údaje spracovávame a z akého dovodu?
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácie webinárov, školení, kurzov, prednášok

meno a priezvisko,
e-mailová adresa,
telefónne číslo,
poštová adresa,
fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov),
prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe
Vaše meno, priezvisko, e-mailovú a poštovú adresu, fakturačné údaje, popr. telefónne číslo potrebujeme k účelu plnenia zmluvy. E-mailovú adresu potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť a zaslať prístupy do online programov a informácie k prezenčným kurzom. Ak sa registrujete na vysielanie niektorého z našich webinárov, Vašu e-mailovú adresu potrebujeme tiež na zabezpečenie organizácie daného webináre.

Vedenie účtovníctva - ak si objednáte produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme Vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie personalizovaných newsletterov (oprávnený záujem/súhlas). Vaše osobné údaje (e-mailová adresa a meno, pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Nechceme vám posielať letáky, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte sa vám snažíme prispôsobiť obsah týchto e-mailov. Ak ste naším zákazníkom, vnímame náš oprávnený záujem posielať vám newslettre na mieru maximálne po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ od nás získavate vzdelávania zadarmo (webinár alebo jeho záznam) alebo sa registrujete k odberu noviniek na blogu, budeme vám zasielať naše newslettere na základe vášho súhlasu, a to maximálne po dobu 10 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov kedykoľvek slobodne odhlásiť v každom obdržanom emaili.

Pokročilý marketing 
Nezasielame Vám ponuky tretích osôb ani nevyužívame Vašu e-mailovú adresu napr. remarketing či zacielenie reklamy na Facebooku alebo iných sociálnych sietí. Rozhodli sme sa ísť cestou mimo sociálnych sietí. 

Fotografie a video záznamy z pobytov či workshopov
Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Pri fotografiách nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by šlo o referenciu, a to iba na základe súhlasu dotknutej osoby. Ak by ste na fotografiách nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie. Pokiaľ sa nachádzate na fotografii zo živých podujatí značí to, že ste sa na fotografiu podujali dobrovoľne, nakoľko sa stále dopytujeme súhlasom k jej zhotoveniu.

4. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 3. STRANÁM
K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Pre zaistenie čiastkových spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Všetci zapojení spracovatelia sú povinní Vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojím vyhlásením alebo zmluvou. Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva. Ďalej využívame služby Google Analytics. Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

5. IP, COOKIES A INÉ ONLINE Identifikátor
Pri prechádzaní našich webových stránok nezaznamenávame Vašu IP adresu. Nepoužívame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov.

6. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

7. PRENOS DÁT mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

8. VAŠE PRÁVA
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese byme@byme.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovanie osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využiť zdarma, a to až pre otázku ročne. Ďalšie otázky budú spoplatnené čiastkou 100 Eur za jeden dotaz. 

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovanie pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo namietať
Ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. Musíme evidovať vystavenej daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo ak ste sa na odber prihlásili alebo od nás získali vzdelávania zadarmo, na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile. V iných prípadoch (napr. Registrácia pre odber noviniek) vám je posielame len na základe vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

9. Mlčanlivosť

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí spracovávatjú Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy alebo dohody, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu a súčasne plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, Umožníme a budeme Vás podporovať pri uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Dovoľujeme si Vás uistiť, že mlčanlivosť v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. 

Zásady a podmienky GDPR vstupujú do platnosti od 01.06.2023