Tieto obchodné podmienky platia pre nákup vzdelávacích kurzov, workshopov, prednášok, pobytov a online školení na webovej stránke www.byme.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) občianskeho združenia Ja som láska.
IČO: 55477011, so sídlom: Mlynarovičova 2498/20, 851 03 Bratislava, zapísaného v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-66674 (ďalej len „Poskytovateľ“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, ktorú
Poskytovateľ uzatvára s Objednávateľom prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.byme.sk (ďalej len „internetový obchod“) a sú poskytnuté Objednávateľovi pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby Objednávateľom, resp. pred uzatvorením zmluvného vzťahu.
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (tzn. Poskytovateľa a Objednávateľa) vzniknuté v súvislosti alebo na základe Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Poskytovateľa.
3. Zmluvné ustanovenia odlišné od VOP je možné dojednať v Zmluve. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmluva sa vyhotovuje len ak sa majú dojednať odlišné ustanovenia od Zmluvy, inak sa Zmluva
považuje za uzatvorenú za nižšie uvedených podmienok a Objednávateľovi Poskytovateľ zasiela len potvrdenie o uzatvorení Zmluvy.
4. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

II. Informácie o Poskytovateľovi
Názov občianskeho združenia: Ja som láska o.z.
Sídlo: Mlynarovičova 2498/20, 851 03 Bratislava
IČO: 55477011
DIČ: 2122017887
zapísané v: Register občianskych združení Ministerstva vnútra
SR pod č. VVS/1-900/90-66674
kontaktné údaje: Mgr. Sandra Dzian Kos
email: byme@byme.sk
web: www.byme.sk

III. Výklad použitých pojmov
1. Pre účely výkladu týchto VOP sa pod pojmom/slovným spojením/formuláciou bude
rozumieť:
▪ Poskytovateľ: vyššie označené občianske združenie Ja som láska, Mlynarovičova 2498/20, 851 03 Bratislava, IČO: 55477011, DIČ: 2122017887 zapísané v: Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-66674.
▪ Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, s ktorou Poskytovateľ uzatvorí Zmluvu.
▪ Spotrebiteľ: objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou- nepodnikateľom, a ktorý pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
▪ Produkt: elektronický obsah, služba alebo tovar, ktorý je predmetom uzatváranej
zmluvy.
▪ Elektronický obsah: dáta, ktoré sú vyrobené a poskytované v elektronickej podobe, ako napríklad počítačové programy, aplikácie, hudba, videá alebo texty, bez ohľadu na to, či sú získavané prostredníctvom sťahovania, metódou
streamingu z hmotného nosiča alebo iným spôsobom.
▪ Trvalý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje Spotrebiteľovi alebo Poskytovateľovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií, a ktorý
umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, email, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
▪ Elektronická adresa Objednávateľa: emailová adresa Objednávateľa zadaná v objednávke.
▪ Zmluva: zmluva (spravidla uzatváraná na diaľku), ktorú uzatvára Poskytovateľ a Objednávateľ vo forme a spôsobom opísanom v týchto VOP;
▪ Objednávka: objednávka spravidla vyhotovená v rámci Internetového obchodu Poskytovateľa, resp. prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo zaslaním požiadavky Objednávateľa na e-mail Poskytovateľa.
▪ Webová stránka Poskytovateľa: www.byme.sk.
▪ Webové rozhranie obchodu: časť webovej stránky Poskytovateľa, na ktorej je umiestnený internetový obchod slúžiaci na prezentáciu Produktov, prihlásenie do zákazníckeho účtu a objednávku Produktov.
▪ VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane akýchkoľvek príloh a dodatkov k nim.
2.Významy ďalších pojmov ako tých, ktoré sú uvedené v bode 1 týchto VOP, môžu byť definované aj v iných častiach textu týchto VOP.
3.Pojmy vyjadrené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pojmy vyjadrené v množnom čísle zahŕňajú aj jednotné číslo.
4.Pojmy vyjadrené v mužskom rode zahŕňajú aj ženský a stredný rod, pričom pri pojmoch vyjadrených v ženskom alebo strednom rode platí analogicky to isté.
5.Odkazy v týchto VOP na právne predpisy sa vykladajú ako odkaz na príslušné právne predpisy v ich aktuálnom a platnom znení (vrátane zmien a dodatkov platných neskôr).
6.Tieto VOP sú členené do článkov a bodov výlučne za účelom uľahčenia orientácie a takéto členenie nemá vplyv na konštrukciu alebo výklad týchto VOP.

IV. Licencia a ochrana duševného vlastníctva
1. Všetky texty, obrázky, grafika, videá a ďalšie časti obsahu ako aj služby, produkty
a (elektronický) obsah, ktoré sú zobrazované a/alebo ponúkané na stránkach sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich súčasti je možné použiť len so súhlasom autora. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie diela tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané a bude striktne vymáhané súdnou cestou. V prípade porušenia zákazu je Objednávateľ povinný uhradiť účastnícky poplatok za každé jedno prihlásenie neoprávnenou osobou a nahradiť vzniknutú škodu.
2. Objednávateľ zaplatením ceny Poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie príslušného Produktu, môže ho prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Objednávateľ môže
elektronický obsah Poskytovateľa používať na zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.
3. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy inej osobe (fyzickej alebo právnickej), rovnako ako zverejňovať či šíriť obsah denných sprievodných kurzov.
4. Reprodukcia, prenos, sprístupňovanie, kopírovanie, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu diela v akejkoľvek forme alebo poskytnutie licencie alebo sublicencie iným subjektom alebo tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, sú zakázané. Žiadna časť diela nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Počas konania kurzov, webinárov, on-line poradenstva a iných online služieb a diel je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a z ostatných právnych predpisov platných na území SR a EÚ.
5. Diela sú poskytované Objednávateľovi, ich objednávkou. Objednávateľ súhlasí s tým, že akékoľvek použitie informácií z nich a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani Poskytovateľ za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Ak počas poskytovania diela Objednávateľ nájde informácie o produktoch alebo službách tretích osôb, tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru Poskytovateľa resp. príslušného autora k tejto tematike. Predajom diela ani úhradou ceny neprechádzajú z Poskytovateľa na Objednávateľa žiadne autorské práva.
6. Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti na tretie osoby bez súhlasu Poskytovateľa.
7. V prípade, ak Objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť Poskytovateľovi tiež nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať mu bezdôvodné obohatenie.
8. Objednávateľ je povinný pred uzatvorením Zmluvy oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami.

V. Poskytovanie informácií Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku
1. Poskytovateľ je voči Spotrebiteľovi povinný pred uzavretím Zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky Spotrebiteľa, pred tým, ako Spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť Spotrebiteľovi:
a) hlavné vlastnosti Produktu v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania Poskytovateľa alebo osoby, v mene ktorej koná,
c) telefónne číslo Poskytovateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt Spotrebiteľa s Poskytovateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty,
d) adresu, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Produktu, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje dodať resp. poskytnúť Produkt, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
f) informáciu o prípadnej povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona č. 102/2014 Z.z., ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Poskytovateľovi výslovný
súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.
g) informáciu o tom, že Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
h) poučenie o zodpovednosti Poskytovateľa za vady Produktu,
i) informáciu o existencii a podrobnostiach prípadnej záruky poskytovanej Poskytovateľom podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný zákonný predpis, ak ju Poskytovateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
j) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa Poskytovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže Spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
k) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; akide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
l) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
m) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť Poskytovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
n) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
o) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, oktorých Poskytovateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
p) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov,
2. Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na prípady pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
3. Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak Poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 102/2014 Z.z..
4. Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Všetky informácie, ktoré má Poskytovateľ oznámiť Objednávateľovi podľa tohto článku sú pre Objednávateľa dostupné a uvedené na webovej stránke Poskytovateľa, a to pri jednotlivých Produktoch, v aktuálnych VOP, v aktuálnej
Ochrane osobných údajov, vo formulári: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie.
VI. Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku so Spotrebiteľom
1. Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je Spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostredníctvom elektronických prostriedkov, Poskytovateľ je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky Spotrebiteľa, výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa čl. V ods. 1 písm. a), e), o) a p).
2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby Spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie a na webovom sídle Poskytovateľa, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „odoslať“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu, ktorá môže byť doručená Spotrebiteľovi na ním uvedený email v objednávke.
3. Na webovom sídle Poskytovateľa musia byť najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za Produkt - ,,bankový prevod".
4. Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií, Poskytovateľ je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uviesť aspoň informácie podľa čl. V ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) tak, aby mal Spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v čl. V. ods. 1 poskytne Poskytovateľ Spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.
5. Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, Poskytovateľ je povinný:
a) poučiť Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
b) vyžiadať od Spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).
6. Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je Poskytovateľ povinný: a) poučiť Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania
elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a
b) vyžiadať od Spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).
7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním Produktu alebo do začatia poskytovania služby, poskytnúť Spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
Potvrdenie musí obsahovať a) všetky informácie uvedené v čl. V ods. 1, ak Poskytovateľ neposkytol tieto
informácie Spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, a
b) potvrdenie o výslovnom súhlase Spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. , ak boli poskytnuté.

VII. Informácie o Produkte a cene
1. Základné informácie o Produkte vrátane uvedenia ceny jednotlivého Produktu sú uvedené na webe www.byme.sk
2. Ceny Produktov sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Ceny Produktov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode, pričom pre účely uzatvorenia Zmluvy sa za Cenu Produktu považuje Cena, ktorá je
uvedená v internetovom obchode v čase záväzného odoslania objednávky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Poskytovateľa uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3. Všetka prezentácia Produktov umiestnených v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu ohľadom tohto Produktu.
4. Prípadné zľavy z ceny Produktu nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Poskytovateľ s Objednávateľom inak.

VIII. Objednávka a uzavretie Zmluvy
1. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Objednávateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby, tzn. nejde o zvýšenú tarifu.
2. Objednávateľ vykonáva objednávku Produktu týmito spôsobmi:
• pri objednávke Produktov zaradených v kategórii- „Handmade“ : prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Poskytovateľa, resp. vyplnením a odoslaním kontaktných údajov Objednávateľa Poskytovateľovi prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa. Podmienky, postup uzavretia zmluvy ako aj konkrétne zmluvné podmienky budú individuálne dojednané medzi zmluvnými stranami),
• pri objednávke Produktov zaradených v kategórii- „Online “:
vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Poskytovateľa,
• pri objednávke Produktu „Naživo“: vyplnením kontaktných údajov Objednávateľa prostredníctvom webovej stránky
Poskytovateľa a ich odoslaním prostredníctvom tlačidla- „Odoslať“.
3. Pred odoslaním objednávky je Objednávateľovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Objednávateľ Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo. Údaje uvedené v objednávke zadané Objednávateľom sú považované za správne a úplné, za čo Objednávateľ zodpovedá. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Objednávateľa o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
4. Potvrdením objednávky formou kliknutím na tlačidlo s označením „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ“ Objednávateľ:
▪ potvrdzuje znalosť ceny a súhlas s jej výškou, spôsobom zaplatenia,
▪ potvrdzuje vlastnosti a charakter objednaného produktu,
▪ potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami a lehotami týkajúcimi sa dodania
produktu,
▪ potvrdzuje, že bol oboznámený s dobou trvania Zmluvy,
▪ záväzne potvrdzuje znalosť a súhlas s objednávkou Produktu a s jeho dodaním,
▪ záväzne potvrdzuje znalosť a súhlas s tým, že zaslaním objednávky dochádza z jeho strany k záväznému návrhu na uzatvorenie Zmluvy, ktorý môže byť odvolaný len podľa podmienok uvedených v týchto VOP,
▪ opätovne potvrdzuje znalosť a vyslovuje súhlas s týmito VOP a s Ochranou osobných údajov (GDPR),
▪ potvrdzuje, že sa oboznámil s poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy,
▪ potvrdzuje súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy.
5. Zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky Poskytovateľom, a to odoslaním Potvrdenia o prijatí objednávky na emailovú adresu Objednávateľa.
6. Všetky objednávky prijaté Poskytovateľom sú záväzné. Objednávateľ môže zrušiť objednávku do momentu, kým nie je Objednávateľovi odoslané Potvrdenie o prijatí objednávky Poskytovateľom, resp. pokiaľ Objednávateľ písomne nepotvrdí prijatie zmenenej ponuky podľa bodu 6 tohto článku. Objednávateľ môže v tejto lehotezrušiť objednávku podľa tohto bodu elektronickou správou na email Poskytovateľa, uvedené v týchto obchodných podmienkach.
7. V prípade, že došlo ku zjavnej chybe na strane Poskytovateľa pri uvedení Ceny Produktu v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania Produktu, nie je Poskytovateľ povinný dodať Objednávateľovi Produkt za túto zjavne nesprávnu
cenu ani v prípade, že Objednávateľovi bolo zaslané potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ informuje Objednávateľa o chybe a zašle Objednávateľovi na jeho emailovú adresu
pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva je v takom prípade uzavretá písomným potvrdením o prijatí Objednávateľom na emailovú adresu Poskytovateľa.
9. Objednávateľ sa okamihom objednania Produktu zaväzuje, že ho bude užívať v súlade s VOP, s právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Objednávateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie Objednávateľa, k
okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu Objednávateľa k Produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu porušenia VOP Objednávateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto
zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody.
8 Všeobecné obchodné podmienky Ja som láska tým nie je dotknutý. Objednávateľ stráca akýkoľvek nárok na vrátenie Ceny za Produkt.

IX. Platobné podmienky a dodanie
1. Cenu za Produkt môže Objednávateľ podľa aktuálne dostupných podmienok
zaplatiť najmä jedným z nasledujúcich spôsobov:
▪ bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa: IBAN: SK79 7500 0000 0040 3216 6695, vedený v ČSOB banke,
2. Cena za Produkt je splatná do 5 dní od uzavretia Zmluvy, najneskôr však do doby dodania Produktu, resp. do doby bezprostredne pred začatím poskytovania Produktu (služby, prístupových údajov a pod.).
3. Cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej čiastky na účet Poskytovateľa. Faktúra vystavená na základe Zmluvy je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Objednávateľovi elektronicky na jeho e-mailovú adresu.
Objednávateľ týmto výslovne súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ účtovný doklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve odošle na jeho elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke.
4. Využitie Produktu Objednávateľom je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak Objednávateľ nezaplatí Poskytovateľovi Cenu za Produkt vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve, je Poskytovateľ
oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
5. Všetky ceny uvedené za poskytovanie Produktov a služieb sú konečné bez DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
6. Dodanie Produktu sa uskutoční podľa podmienok dohodnutých pri uzatváraní Zmluvy, resp. podľa informácií o dodaní uvedených pri konkrétnom Produktu v internetovom obchode.
7. Dodanie sa spravidla uskutočňuje tak, že Poskytovateľ zašle na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke, alebo iným spôsobom odovzdá. Objednávateľovi Prístupové údaje, prostredníctvom ktorých je Objednávateľovi umožnené užívať produkt na webovej stránke Poskytovateľa, a to na dobu a v rozsahu podľa Zmluvy, momentom odoslania e-mailu s prístupovými údajmi sa Produkt považuje za dodaný a začína plynúť dohodnutá doba poskytovania Produktu.

X. Odstúpenie od Zmluvy v prípade Spotrebiteľa
1. Objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť (Spotrebiteľ) má v zmysle zákona právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, a to aj bez uvedenia dôvodu.
2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty Spotrebiteľ už stratil právo odstúpiť od Zmluvy.
3. Objednávateľ - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil (ak je uvedené predávané bez ochranného obalu,
spotrebiteľovi právo na odstúpenie neprináleží),
c) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy.
4. V súlade s bodom 3 tohto článku, pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je Poskytovateľ povinný:
a) poučiť Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a zároveň,
b) vyžiadať od Spotrebiteľa súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a) tohto bodu.
5. Poskytovateľ týmto vyslovene poučuje Spotrebiteľa, že v prípade poskytnutia elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (t.j. videá, texty a pod.), udelením súhlasu Spotrebiteľa so začatím poskytovania tohto elektronického
obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku, stráca Spotrebiteľ akékoľvek právo na odstúpenie od uzatvorenej Zmluvy, a to aj bez požiadavky úplného poskytnutia tohto elektronického obsahu. Pre úplnosť
Poskytovateľ opätovne poučuje Spotrebiteľa, že tiež v prípade poskytnutia služby (t.j. osobné konzultácie a pod.), ak sa jej poskytovanie začalo so súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku,
Spotrebiteľ stráca akýkoľvek nárok na odstúpenie od Zmluvy po poskytnutí tejto služby.
6. Poskytovateľ môže nad rámec zákonných ustanovení v konkrétnych prípadoch na konkrétny elektronický obsah určiť, že právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľovi patrí, poprípade môže určiť, za akých podmienok Spotrebiteľovi právo
na odstúpenie od zmluvy patrí- hoci toto právo zákon v danom prípade spotrebiteľovi nepriznáva. Na určenie, že Spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy nad rámec zákona podľa prvej vety tohto bodu tohto článku patrí, nie je právny nárok, a toto určenie môže Poskytovateľ odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu. Toto ustanovenie (bod 6 čl. XII) sa vzťahuje aj na Objednávateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak Poskytovateľ prizná podľa tohto bodu Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy, má právo voči Objednávateľovi uplatniť si STORNO poplatok vo výške 20% z celkovej ceny Produktu.
7. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od Zmluvy musí Objednávateľ - Spotrebiteľ odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od Zmluvy.
8. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ napísať formulár k odstúpeniu od Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy zašle Spotrebiteľ na emailovú alebo doručovaciu adresu Poskytovateľa uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
9. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.
10.Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy riadne a včas, znáša Spotrebiteľ.
11.Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým
spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Poskytovateľ so Spotrebiteľom sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
12.Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytovaní služby (napr. osobné konzultácie) a pred začatím poskytovania udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.
13.Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytnutí/poskytovaní elektronického obsahu
dodávaného inak ako na hmotnom nosiči (online programy, naživo) a pred začatím poskytovania udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ
je povinný uhradiť Poskytovateľovi celú cenu za Produkt, bez ohľadu na to, či došlo k úplnému poskytnutiu elektronického obsahu.
14.Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak z akéhokoľvek dôvodu nemôže elektronický obsah alebo službu dodať. Poskytovateľ o uvedenom informuje Spotrebiteľa prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným dohodou.
15.Poskytovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o vrátení ceny.

XI. Ďalšie ustanovenia
1. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a Produkty môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu Poskytovateľa, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov.
3. Záloha je nevratná bez ohľadu na termín zrušenia účasti. Toto ustanovenie platí pre všetky ponúkané služby, mimo online kurzov Emočná rovnováha, Vzťahy ako zrkadlá a prístupov do členských sekcií.

XII. Doba trvania zmluvy
1. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, ďalej písomnou dohodou, písomnou výpoveďou v prípade opakovaných platieb/predplatného. Tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa
okamžite odstúpiť od Zmluvy a okamžite ukončiť poskytovanie služby alebo Produktu podľa týchto VOP alebo zákona. Okamžité odstúpenie od Zmluvy je platné momentom jeho odoslania na e-mailovú adresu Objednávateľa.
3. Záväzky Poskytovateľa a Objednávateľa trvajú po dobu trvania Zmluvy, okrem záväzkov z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

XIII. Doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že si všetku písomnú korešpondenciu budú vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Objednávateľ doručuje Poskytovateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Poskytovateľ doručuje Objednávateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom
účte alebo v objednávke.
3. V prípade, ak Poskytovateľ vyžaduje potvrdenie prijatia korešpondencie, je Objednávateľ povinný obratom Poskytovateľovi potvrdenie o prijatí zaslať.
4. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa udržiavať svoju e-mailovú adresu určenú na doručovanie korešpondencie v stave spôsobilom na riadne a včasné doručenie, v opačnom prípade sa všetka korešpondencia považuje za doručenú 5-tim dňom od jej odoslania Poskytovateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa.

XIV. Mimosúdne riešenie sporov
1. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k Objednávateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.
2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
3. K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská
obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. 
4. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

XV. Záverečné ustanovenia
1. Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak zmluvný vzťah obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Znenie obchodných podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
3. Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke Poskytovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky
Objednávateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke Poskytovateľa, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim
sa riadi Obchodným zákonníkom.
5. Poskytovateľ a Objednávateľ súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2023