Homo Akvaris

Homo Technikus

Nové vývojové druhy človeka

Aktuálne sa ľudstvo začína veľmi viditeľne formovať do 2 základných vývojových stupňoch nových ,,foriem" človeka.

1. Homo technikus a jeho hlavné znaky

➡️človek s tunelovým zastretým videním vnímajúci polaritu v dualite alebo čiernobielym videním sveta, nevediaci, opakujúci čo počuje od ,,vzdelanejších" je u neho potlačený aj rozum, aj intuícia, žije v ilúzii a silnej závislosti od toho ,,čo povie autorita" Autoritou môžeme chápať systém, zákon, nadriadeného, manželku

➡️ neschopnosť vnímať vlastné vnútro, fungujúci na základe svojich naučených programov a vzorcov správania či odpozorovaných od okolia

➡️ viera je potlačená rozumom, logikou a egom

➡️ človek, ktorý napáda, vytvára opozíciu, kritizuje, odsudzuje, analyzuje druhých, pretože nedokáže vidieť celú perspektívu svojho života

➡️ večne vrazený ,,dobrovoľne" v mobile v digitálnych koncentračných táboroch📱

2. Homo Akvaris a jeho hlavné znaky

➡️človek s ,,farebným videním sveta", je nad dualitou, ktorá ho neovláda, nebojuje so životom - plynie s ním

➡️ uvedomuje si, že je duchovná bytosť v hmotnom tele a je vedome prepojený so Stvoriteľom (prežíva vlastné vedenie)

➡️ zložil/skladá ,,skúsenosti mnohorakosti" a prijíma ich ako dar s otvoreným srdcom, prepojený do jednoty s energiou lásky dohromady (nie len verí, viera je len jeden pól a ten druhý je vedenie) a v rovnováhe tvorí zákon poznania (múdrosť, vesmírne vedomie – jednota, ktorá prepája všetko v dynamickej rovnováhe a harmónii)

➡️ je v procese „otvárania srdca“, ktorý je jeho nástrojom i pomôckou pre pochopenie

➡️ vedome si vyberá a selektuje či a čomu v aktuálnom digitálnom svete dá svoju pozornosť 

☝️☝️☝️Rastúca polarizácia v ľuďoch aj v spoločnosti (polarita v dualite) vedie aj k zrýchleniu nášho duchovného vývoja, čiže to že rastie počet Homo Technikus pomáha Homo Akvaris ešte viac napredovať🙂

Fáza duchovného vývojového procesu, kde navraciame vedomie späť k Stvoriteľovi je vývojovým procesom NAŠEJ slobodnej vôle AKO JEDINCOV 1️⃣ Tunelové videnie, kde vnímame len jednu polaritu v dualite a slepo veríme. Keď sa dostaneme na koniec tunela (na čo nám nemusí stačiť tento život) sa objaví svetlo čierno-biele 2️⃣,,čiernobiely svet, kde vnímame obe polarity v dualite. Rozum tu potláča vieru a my sme postavení pred skúšky, kde máme prekonať strachy. Veeeeľa strachov. Následne 3️⃣Vychádzame z tunelov a vchádzame do tunelov a znova dookola...až vychádzame z tunelov a sme nad dualitou, pretože sme otvorili svoje srdce, tým zvýšili svoje vibrácie a dualita sa transformuje v harmónii a rezonancii lásky všetkými zmyslami 4️⃣ začíname byť vzájomne prepojení do jednoty s vedomím. Vedomý človek, ktorí prijíma a zdieľa je v dynamickej rovnováhe, je prepojený rozum a viera vo vedomie a može sa rodiť sa múdrosť...nie informačná. To že vieš všetko vôbec neznačí, že si ,,vedomí" V tejto fáze už prijímame strach úprimne ako pomocníka a jednu z našich súčastí.

To je zjednodušené vyjadrenie cesty, ako sa spojiť so svojim vedomím prostredníctvom otvorenia svojho srdca a zvýšenia svojich vibrácií 😁 Aké jednoduché, prax je trocha zložitejšia, ale to už asi vieš 😁 Dualita sa transformuje v rezonancii lásky a duša dokončí svoj duchovný vývoj vo fyzickom tele a ukončí proces skúsenostných výukových inkarnácií na planéte. Pokiaľ sa nerozhodnete prísť ako svetelní majstri pre iných..🤍

Toto všetko sa deje pochopením a realizáciou, zdôrazňujem AJ REALIZÁCIOU, kedy nevenujeme pozornosť veciam a udalostiam okolo nás, ktoré polarizujú spoločnosť aj jednotlivcov, ale venujeme čas pochopeniu seba. Energiu, ktorú sme venovali vonkajšiemu okoliu, teraz používame na poznanie seba. Vypnutím mysle sa zvyšujú vibrácie a môžem počúvať vedomie. Tým sa otvára srdce a zvyšujeme svoje vibrácie na úroveň lásky. Odpútaní od závislostí z vonka a lipnutí na komkoľvek či čomkoľvek🔑🔑🔑🔑  Každý solárny výboj nám umožňuje duchovne sa posúvať v súlade s ovulačným cyklom planéty Zem🌐

Duchovný rozvoj je spoločná cesta tela a duše, ktoré zvyšujú vibrácie svojim poznaním a vývojom na tejto krásne Zemi, aby sa mohli stať súčasťou ducha, vrátiť sa domov💖

Ako môžeš svoju cestu evolúcie duše i tela urýchliť a spojiť sa s vedomím prostredíctvom mňa? Pozri si aké naživo alebo online kurzy/workshopy sú aktuálne otvorené.

S láskou

Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR